MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Email: bdsquangminh2021@gmail.com

MINH BẠCH - TRUNG THỰC - TẬN TÂM

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***--------

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v Mua bán nhà, đất)

Hôm nay, ngày …tháng … năm 20….  tại ……………. …………………………………..……..

……………………………………………………………………………………………………..

 TP Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

I. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên Bán):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………..................

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

Các thành viên của hộ gia đình bên bán:

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………..................

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………..................

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

II.Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên Mua):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………..................

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

III. Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC VÀ SỐ TIỀN ĐẶT CỌC

 1. Mục đích đặt cọc nhằm đảm bảo hai bên giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Hợp đồng chuyển nhượng) tọa lạc tại địa chỉ: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……………

 1. Số tiền đặt cọc:

Bên mua đặt cọc cho bên bán số tiền là:……………………………………….đồng

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 3: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá chuyển nhượng:………………………………………………………………đồng

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Tại thời điểm công chứng, nếu các bên có sự thỏa thuận lại về giá chuyển nhượng khác với mức giá trên thì việc thỏa thuận phải được thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng công chứng.Việc thỏa thuận lại mức giá sẽ do các bên trực tiếp thực hiện một cách tự nguyện và chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 1. Phương thức thanh toán chuyển nhượng bất động sản được chia làm …….đợt:

- Đợt 1: Từ hợp đồng đặt cọc chuyển sang:

Số tiền …………………………………………………………………đồng

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………….

            - Đợt 2: Ngay khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được công chứng:

Số tiền …………………………………………………………………đồng

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………….

            - Đợt 3:

Số tiền …………………………………………………………………đồng

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 4: Xử lý tiền đặt cọc

 1. Nếu bên mua vì bất kỳ lý do gì không giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng theo các điều khoản quy định tại hợp đồng này thì bên mua bị mất và bên bán được hưởng toàn bộ số tiền đặt cọc
 2. Nếu bên bán vì bất kỳ lý do gì không giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng theo các điều khoản quy định tại hợp đồng này thì bên bán phải trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc cho Bên Mua và thanh toán cho Bên Mua một khoản tiền tương đương tiền đặt cọc.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

- Bên Bán có trách nhiệm, nghĩa vụ cung cấp cho bên mua thông tin quy hoạch được cung cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nếu được yêu cầu.

- Giao kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng theo các điều khoản quy định tại Hợp đồng này;

- Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí theo Điều 6 Hợp đồng này

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

- Bên Bán chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Bên Mua chịu trách nhiệm đối với các khoản lệ phí trước bạ, phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản nêu tại hợp đồng (phí đăng bộ)

- Bên Bán chịu chi phí công chứng Hợp đồng chuyển nhượng tại tổ chức hành nghề công chứng.

- Bên Mua chịu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nếu Bên Mua đề nghị cấp đổi khi thực hiện đăng bộ.

- Các khoản thuế, phí, lệ phí khác (nếu có), mỗi bên sẽ phải chịu theo quy định của pháp luật. Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể do bên nào chịu thì mỗi bên chịu 50% khoản thuế, phí, lệ phí đó.

ĐIỀU 7: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Hai bên cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sau:

 1. Thông tin về nhân thân ghi trong hợp đồng là đúng sự thật;
 2. Bên Bán cam kết là chủ sở hữu hợp pháp và đã cung cấp đầy đủ thông tin như hiện trạng, quy hoạch… của tài sản tại hợp đồng này cho bên Mua đồng thời cam kết tài sản không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền sở hữu và/hoặc bị hạn chế giao dịch trong suốt quá trình giao dịch từ khi ký hợp đồng này đến khi bên Mua được sang tên, đăng bộ trên giấy chứng nhận và trở thành chủ sở hữu hợp pháp của tài sản tại hợp đồng này. Bên Bán cam kết tra lại tiền cọc cho Bên Mua và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vi phạm/ che giấu một trong các nội dung được cam kết, trừ trường hợp Bên Mua đã biết và vẫn đồng ý đặt cọc để mua bán tài sản tại hợp đồng này.
 3. Các bên cam kết đã hiểu và đồng ý với các cam kết tại hợp đồng, thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã thống nhất tại hợp đồng.
 4. Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.
 5. Chữ ký của các bên trong hợp đồng này là thể hiện Bên Mua đã giao đủ và Bên Bán đã nhận đủ số tiền đặt cọc theo Điều 1 của hợp đồng.
 6. Các bên tự thỏa thuận về giá chuyển nhượng và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng này cho đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký quyền sở hữu (đăng bộ) cho Bên Mua, hai bên có trách nhiệm thông báo, cập nhật cho nhau về địa chỉ cư trú, số điện thoại để tiện liên lạc khi cần thiết.

- Hợp đồng này thay thế tất cả các thỏa thuận, ghi nhớ trước đây dù bằng lời nói hay bằng văn bản, giữa các bên liên quan đến các vấn đề nêu tại hợp đồng này. Mọi sự thay đổi hợp đồng này phải được sự đồng ý của các bên và lập thành văn bản.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng, hòa giải để giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau và tuân thủ pháp luật. Trong trường hợp không giải quyết được thì các bên có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết.

- Các bên đã tự đọc hợp đồng, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình cũng như hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này và đồng ý ký tên dưới đây:

Hợp đồng này được ký thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, người làm chứng giữ 01 (một) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

HCM,ngày …tháng ..… năm 20…..

 

   

Bên Mua

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên Bán

     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Nhận tư vấn từ chúng tôi
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline
Tham gia nhóm đầu tư
Go Top